เกี่ยวกับห้องสมุด
บริการห้องสมุด
ติดต่อห้องสมุด

 
   
 

1. หนังสือ

1.1 หนังสือทั่วไป ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
1.2 หนังสือวิชาการ หนังสือจากหน่วยงานราชการ
หรือกระทรวงต่างๆ และสิ่งพิมพ์พิเศษ
__________________________________________

2. ซีดี/ ดีวีดี 

2.1 ซีดี/ ดีวีดี บันเทิง
2.2 ซีดี/ ดีวีด วิชาการและภาษา


__________________________________________
3. วารสาร    
3.1 วารสารและนิตยสารบันเทิง
3.2 วารสารวิชาการ เกี่ยวกับการเงิน, เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมสาขาต่างๆ__________________________________________


 
   
 
ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Copyright ©2012
Office Of Industrial Economics Library