เกี่ยวกับห้องสมุด
บริการห้องสมุด
ติดต่อห้องสมุด

 
   

1. บริการทำบัตรสมาชิกห้องสมุด
สำหรับบุคลากรภายในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2. บริการแนะนำการใช้สารสนเทศห้องสมุด
3. บริการยืม-คืน
ซึ่งส่วนใหญ่ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสามารถยืมออกได้ ยกเว้นหนังสืออ้างอิง
สิ่งพิมพ์พิเศษ และหนังสือพิมพ์
4. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
ภายในห้องสมุดจะมีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด คอยให้บริการช่วยการค้นคว้า
สารสนเทศจากระบบ Intra-net ซึ่งเป็นลักษณะการสืบค้นข้อมูลออนไลน์จากฐานข้อมูล
E- Library และจากแหล่งข้อมูลภายนอก
5. บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ให้บริการวารสารฉบับใหม่ ฉบับใหม่ล่าสุด และฉบับล่วงเวลาทั้งภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศ และจัดให้มีนิตยสารและหนังสือพิมพ์ไว้บริการสำหรับผู้ใช้บริการทุกวัน
6. บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นออนไลน์
 
   
 
ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Copyright
©2012 Office Of Industrial Economics Library