Download เอกสาร

Icon

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกท้องที่ในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ที่กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว

Icon

ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกท้องที่ในราชอาณาจักร พ.ศ. ...

Icon

ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและโรงงานผลิตเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต พ.ศ. ....

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม