Blank   
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สศอ.
      นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สศอ. ร่วมถวายเทียนพรรษาแล...
อก. ฉลองครบรอบ 72 ปี จัดแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Industry Expo 2014
      ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Industry Expo 2014 “ซื้อของไทย ใช้ของดี SME...
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
      ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง“การบูรณาการการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบั...
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล Eco Car รุ่นที่ 2

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

 

ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ) ทางสถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และทางบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

 

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม :
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ : คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง :
 
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านคุณสมบัติไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือทำเนียบอุตสาหกรรม :

  OIE downloadTOR ประกาศราคากลางของหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp
  OIE Animation about AEC OIE IndustKonwledge
  ETDA survey Internet OCSC employee survey
  GES Survey Online
Close (X)